HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit reglement is toegevoegd aan de statuten van genoemde vereniging. Waar in de tekst staat: “hij”, “hun”, enz. gelieve te lezen: hij/zij, hun/haar, enz.

BESTUUR

Artikel 1:

Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen uit een kandidatenlijst. Namen der kandidaten dienen uiterlijk 5 dagen voor de aangekondigde dag der algemene vergadering te worden ingediend bij de voorzitter/secretaris, vergezeld van een verklaring, dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden en getekend door 10 stemgerechtigde leden.

Artikel 2:

De bestuursleden worden gekozen voor 3 jaar, met die verstande dat er jaarlijks 2 bestuursleden en het derde jaar 1 bestuurslid aftreedt volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 3:

Indien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, is het zich herkiesbaar stellende bestuurslid automatisch herkozen.

Artikel 4:

Een kandidaat is gekozen, indien hij bij de stemming een aantal van de helft+1 van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald. Heeft bij de eerste stemming niemand deze meerderheid behaald, dan volgt een tweede herverkiezing tussen de leden die op de eerste en tweede plaats qua stemmenaantal uit de bus zijn gekomen.

Indien er geen kandidaten bij de tweede stemming de vereiste meerderheid haalt, volgt een derde stemming. Heeft ook nu geen beslissing plaats, dan volgt het lot.

Artikel 5:

In de algemene vergadering wordt over personen schriftelijk gestemd en over zaken mondeling.

Artikel 6:

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 7:

De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Andere functies worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, volgend op de verkiezingen onderling verdeeld.

Afgetreden bestuursleden dragen dadelijk na afloop van de vergadering waarin de verkiezingen plaats vonden hun mandaat aan de gekozene over, evenals de onder hen berustende bescheiden.

Artikel 8:

In tussentijdse vacatures in het bestuur kan het bestuur tot de algemene ledenvergadering zelf voorzien.

Artikel 9:

De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder, tenzij hij die taak aan een ander heeft overgedragen.

Hij kan het recht doen gelden alle aan de vereniging gerichte stukken ter inzage te krijgen en dat alle uitgaande stukken door hem worden ondertekend.

Artikel 10:

Een aangewezen bestuurslid vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 11:

De secretaris is belast met alle correspondentie, voor zover deze niet uitdrukkelijk aan een ander bestuurslid is opgedragen. Hij draagt zorg voor het convoceren van de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij zorgt voor het archiveren van alle inkomende en uitgaande post. Hij legt de notulen, die door een bestuurslid zijn gemaakt, ter goedkeuring voor en bewaart de goedgekeurde notulen.

Hij ontwerpt het jaarverslag en leest dit op de algemene ledenvergadering voor aan de leden.

Artikel 12:

De penningmeester heeft het beheer van de geldmiddelen van de vereniging en is hiervoor verantwoordelijk tegenover het bestuur en de algemene ledenvergadering. Hij zorgt voor alle geldelijke administraties. Hij dient op de algemene ledenvergadering zorg te dragen voor een financieel jaarverslag. Hij stelt een ontwerp begroting op, welke door het bestuur wordt vastgesteld. Hij mag geen uitgaven doen, die buiten de begroting vallen, zonder overleg met het bestuur gepleegd te hebben.

Hij sluit voor de algemene ledenvergadering zijn boeken af en maakt de rekening in verantwoording op, waarna ze in handen worden gesteld van de kascommissie. Hij is verplicht om tijdig voor de algemene ledenvergadering de kascontrolecommissie uit te nodigen voor haar taak.

Artikel 13:

De leden van de kascontrolecommissie worden jaarlijks gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Zij bestaat uit 2 leden en 1 reserve en mogen geen bestuurslid zijn.

Jaarlijks treedt 1 lid af, die opgevolgd wordt door de reserve, terwijl tijdens de algemene ledenvergadering een nieuwe reserve wordt gekozen.

Zij is gehouden om eenmaal per jaar de kas, bescheiden en de boeken van de penningmeester te controleren. Van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht op de algemene ledenvergadering.

LEDEN EN DONATEURS:

Artikel 14:

Lid van de vereniging kunnen zijn, zij die in gemeenschapsverband een daadwerkelijke bijdrage willen leveren aan het ten gehore brengen van smartlappen, levensliederen en andere liederen.

Artikel 15:

Donateurs zijn personen die met een geheel vrijwillige bijdrage de vereniging steunen. Donateurs hebben geen stemrecht.


VERGADERINGEN:

Artikel 16:

De voorzitter heeft de leiding van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en bepaalt, na overleg met de bestuursleden, wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Bestuursleden kunnen punten voor de vergadering inbrengen. Hierna stelt de voorzitter de agenda vast.

Artikel 17:

Beslissingen c.q. voorstellen in de bestuursvergadering die ter stemming komen, moeten de helft plus 1 stem hebben om aangenomen te worden. Bij het staken der stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.

Artikel 18:

Bestuursvergaderingen zijn niet tot besluiten bevoegd, indien de meerderheid der bestuursleden niet ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel 19:

Stemming over personen moeten schriftelijk geschieden; over zaken kan dit mondeling.

Artikel 20:

De algemene ledenvergadering dient ieder jaar plaats te vinden in de maand oktober. In deze vergadering dient de eventuele bestuurswisseling plaats te vinden.

Het jaarverslag van de secretaris, het financieel verslag van de penningmeester en het verslag van de kascommissie dienen ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. tevens dient een begroting voor het komende jaar te worden voorgelegd.

Artikel 21:

Bestuursvoorstellen, ter stemming gebracht op de algemene ledenvergadering, zijn pas rechtsgeldig indien minimaal 30 leden op de algemene ledenvergadering aanwezig zijn. Het aannemen of verwerpen geschiedt bij normale meerderheid van stemmen.

Artikel 22:

Bij stemmingen op de algemene ledenvergadering hebben leden (en eventuele ereleden) stemrecht.

Artikel 23:

Wanneer 20 leden hiertoe schriftelijk verzoeken is de voorzitter verplicht binnen 14 dagen een algemene ledenvergadering uit te schrijven.

Artikel 24:

De hoogte van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, bepaald op de ledenvergadering.

COMMISSIES:

Artikel 25:

Het bestuur kan commissies instellen, hetzij van tijdelijke, hetzij van blijvende aard. In zo’n commissie dient tenminste 1 lid van het bestuur zitting te nemen.

Artikel 26:

Bij het instellen van een commissie wordt haar taak door het bestuur nauwkeurig omschreven en ter kennis gebracht aan de commissie.

Artikel 27:

Indien bij de begroting ten behoeve van de commissie een bepaald krediet is toegestaan, dan is deze commissie aan het einde van haar taak rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

DE MUZIEKCOMMISSIE:

Artikel 28:

Tot de taken en bevoegdheden van de muziekcommissie behoort het opstellen van het muziekrepertoire bij alle gelegenheden.

Nieuwe nummers kunnen door leden worden voorgesteld, de muziekcommissie bepaalt wat  of niet in het repertoire wordt opgenomen. Zij draagt zorg voor de muzikale uitvoering.

Artikel 29:

De muziekcommissie bestaat uit drie koorleden. De dirigent is lid van de muziekcommissie. Een nieuw commissielid kan worden gekozen als een ander muziekcommissielid aftreed. Aftreden gebeurd op eigen verzoek van het commissielid. De muziekcommissie wordt tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.

ALGEMEEN:

Artikel 30:

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel voor 1 november van elk boekjaar.

Artikel 31:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of mondeling te gebeuren bij de secretaris.

SLOTBEPALINGEN:

Artikel 32:

In alle gevallen waarin de wet, statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Staken hierbij de stemmen, dan is de stem van de voorzitter beslissend. Voor zover deze statuten afwijken van het bestaande huishoudelijke reglement, prevaleren de statuten.

Artikel 33:

Op voorstel van het bestuur en/of leden kunnen door de algemene ledenvergadering wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden aangebracht. Wijzigingen behoeven een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

`t Veld  8 februari 2020

Voorzitter/secretaris  Marco Mulder