Artikel 1:

NAAM EN ZETEL:

De vereniging draagt de naam: koor “ de Havenstraatzangers” en is gevestigd te Zijdewind, Zandweg 6, 1736 DA. Zij zal verder in de statuten en ook in het hierna te noemen huishoudelijk reglement aangeduid worden met: “de vereniging”.

Artikel 2:

DUUR:

De vereniging, oorspronkelijk opgericht 18 oktober 2001, is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3

DOEL:

De vereniging stelt zich ten doel het met elkaar in gezellige sfeer zingen, van Nederlandse meezingers en daarnaast deze liederen ten gehore te brengen op verschillende locaties. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige wegen en wel door het zelfstandig organiseren en stimuleren van acties betreffende het zingen van liederen.

Artikel 4:

HET VERENIGINGSJAAR:

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot met 31 augustus daaropvolgend.

Artikel 5:

LEDEN:

De vereniging kent leden. Leden zijn natuurlijke personen, die daartoe de wens te kennen geven aan het bestuur van de vereniging en als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn aanvaard. Een ieder die een lidmaatschap aangaat bij de Havenstraatzangers gaat er automatisch mee akkoord dat er beeldmateriaal gepubliceerd mag worden op website en sociaalmedia.

Artikel 6:

HET LIDMAATSCHAP:

Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur onder opgave van naam, voornamen en volledig adres van de aanvrager

Artikel 7:

HET LIDMAATSCHAP EINDIGT DOOR:

A       opzegging door het lid;

B       bij overlijden;

C       royement door het bestuur wegens het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen aan de vereniging;

D       door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd is met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschied door het bestuur.

Artikel 8:

Geldmiddelen:

De geldmiddelen worden verkregen uit contributies van de leden. Voorts  uit bijdragen, schenkingen en andere baten, die aan de vereniging voortvloeien.

Artikel 9:

BESTUUR:

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, omvattend een voorzitter/secretaris, een penningmeester en leden, dat tevens de vereniging zowel naar buiten als in rechten vertegenwoordigt. De rechten en plichten van alle bestuursfunctionarissen, zomede de aanstelling en ontzetting uit hun functie, worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement. Tot bestuursleden zijn alleen leden verkiesbaar.

Artikel 10

VERGADERINGEN:

De vergaderingen worden verdeeld in:

Algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en andere vergaderingen, e.e.a. te regelen bij huishoudelijk reglement. Ieder jaar wordt tenminste 1 ledenvergadering gehouden op een in het huishoudelijk reglement te bepalen tijdstip.

Artikel 11:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld, gewijzigd en aangevuld. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. In gevallen, waarin deze statuten en/of het huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 12:

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in deze statuten kunnen op voorstel van het bestuur worden aangebracht door een besluit van een algemene ledenvergadering, indien aldaar tenminste ¾ meerderheid van de aanwezige leden zich daarover uitspreekt. Voorstellen tot wijziging van deze statuten moeten minstens een maand van te voren schriftelijk, vergezeld van een toelichting en ondertekend door minstens 8 leden bij de voorzitter/secretaris worden ingediend.

Artikel 13:

ONTBINDING:

Alleen een algemene ledenvergadering, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, kan besluiten tot ontbinden van de vereniging, met tenminste ¾ van de geldig uitgebrachte stemmen, in welke vergadering minstens de helft der stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn.

Indien niet tenminste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een tweede vergadering uitgeschreven, te houden binnen een maand na de eerste, waarin, ongeacht het aantal der aanwezigen stemgerechtigde leden tot ontbinding kan worden gesloten met tenminste ¾ van de uitgebrachte stemmen.

Bij ontbinding zal de vereffening van zaken geschieden door het bestuur en moeten de bezittingen worden verdeeld over de leden.

Artikel 14:

INSCHRIJVING IN HET VERENIGINGSREGiSTER:

De bestuurders van de vereniging zorgen voor inschrijving in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

De bestuurders dragen zorg dat in bedoelde register steeds wordt ingeschreven de naam, de voornamen en woonplaats van alle bestuursleden, die de vereniging in en buite rechte kunnen vertegenwoordigen.